Mannen van het eerste uur bijeen in Roosendaal.

 

Jaarlijkse herdenking en reünie COV RST.

Lkol Smeets opent namens Commandant Korps Commandotroepen, kolonel Groen de herdenking:
“Veteranen, nabestaanden, dames en heren, het is een voorrecht om hier op deze herdenking namens Commandant Korps Commandotroepen, kolonel Groen,  een kort woord tot U te mogen richten. Vandaag herdenken wij de gevallenen in het voormalig Nederlands Indië en speciaal hen die dienden in het Regiment Speciale Troepen, het RST. Onze wapenbroeders uit de speciale eenheden in een bijzondere tijd en plaats bijna 70 jaar geleden. Na het ontbinden van no 2 Dutch Troop en het Korps Insulinde, vormde een deel van dit personeel de kern van de in 1946 opgerichte Depot Speciale Troepen en de Schoolopleiding Parachutisten in Nederlands Indië. Na vele inzetten in de Nederlandse overzeese gebieden groeide deze eenheden uit tot het Korps Speciale Troepen en in 1948 uiteindelijk tot het Regiment Speciale Troepen. Deze eenheid werd veelvuldig bij nacht en ontij op vele plekken ingezet voor complexe en strategisch belangrijke opdrachten. De belangrijke inzetten in Djokjakarta en Midden Sumatra staan op het vaandel van het Korps Commandotroepen vereeuwigd. De hedendaagse kernwaarden van ons Korps komen voort uit de persoonseigenschappen van de mannen van die tijd : Moed , Beleid , Trouw, Eer en Trots .160817 reunie RST (5)

De commando’s en para’s van die tijd toonden moed door hun opdracht te vervullen ongeacht de consequenties voor zichzelf, velen van hen brachten daarvoor het hoogste offer. Doortastend handelen en veelal onconventioneel optreden kenmerkte de operaties van de toenmalige speciale eenheden , toch waren zij altijd bereid verantwoording af te leggen voor hun daden. Deze mannen bleven trouw aan hun opdracht , trouw aan hun kameraden , trouw aan het Korps en trouw aan zichzelf. Het was hun eer te na om op te geven en niet het beste uit zichzelf te halen. De trots is er altijd geweest , trots op de eenheid, trots op de tradities en daden. Deze trots duurt voort in het huidige Korps , wij zijn  trots op onze veteranen en gevallenen, zij schreven de geschiedenis die ons Korps nog steeds verbindt. De inzet in de Nederlandse overzeese gebieden gebeurde in een tijd waarin geen vragen gesteld werden aan onze voorgangers, laat staan dat ze eisen konden stellen.

Maar alle ervaringen uit de gevechten en overige gebeurtenissen hebben toch een weg naar boven gevonden en na lang zwijgen hebben de veteranen uit die tijd hun stem laten horen. Deze mannen hebben lang na terugkomst een nieuwe strijd gestreden voor publieke erkenning, waardering en respect. Opnieuw een moeilijke strijd op een ander vlak die vele wonden uit het verleden weer open gereten heeft. Maar ook deze strijd is gewonnen en heeft een groot aandeel gehad in de totstandkoming van een volwaardig veteranenbeleid waar de huidige jonge veteranen nu de vruchten van plukken. Onze veteranen van nu zijn U daar dankbaar voor. Tenslotte wil ik me richten tot de nabestaanden. U hebt allen ervaren hoe moeilijk het is om het verdriet en de pijn van het verliezen van iemand die U liefheeft te moeten verwerken en velen van U voelen dit nog dagelijks.

In mijn verhaal van vandaag heb ik proberen aan te geven dat het allemaal niet voor niets is geweest. De namen van onze gesneuvelde  kameraden staan niet alleen hier vereeuwigd in Roosendaal  waar wij tot op de dag van vandaag elke dag een moment stilstaan en de vlag hijsen, maar ook op het Nationale Indië Herdenkingsmonument in Roermond.  Hun missie was uniek, hun inzet, bezieling en gedrevenheid zijn een blijvend voorbeeld voor de commando van nu die over heel de wereld wordt ingezet. Hun verhalen en ervaringen moeten we blijven vertellen, van generatie op generatie.

Dames en heren, ik wens U namens Commandant Korps Commandotroepen, kolonel Groen,  allen een waardige herdenking en gezellige reünie”.

 

Sobats (makkers).

Zo begint de waarnemend voorzitter de heer Kok  zijn speech160817 reunie RST (16) op de jaarlijkse herdenking en reünie van de commandovereniging Regiment Speciale Troepen (RST).

De voorzitter, de heer Nicolaes, laat zich vanwege gezondheidsredenen verontschuldigen.

De heer Kok wenst de heer Nicolaes en alle zieke en gehandicapte leden die niet aanwezig kunnen zijn beterschap en sterkte. De mannen van het eerste uur zijn vooral trots op de, aan de jonge generatie commando’s, toegekende Militaire Willems-Orde.
De heer Kok geeft aan dat ons volk trots mag zijn dat er nog steeds jonge mensen zijn die het aandurven zich in te zetten voor vrede en veiligheid waar ook ter wereld. De commando’s van het eerste uur wensen de actief dienende commando’s succes bij hun inzet en een behouden terugkeer op het veilige commandonest.
Ook het afgelopen jaar zijn er ons  weer leden ontvallen. Bij het noemen van de namen is voor zover mogelijk iedereen gaan staan en is een moment stilte in acht genomen. Tijdens de herdenking op de appelplaats was een detachement van het KCT aanwezig o.l.v. majoor Roijackers. Na het afnemen van het appel werden de namen van alle gevallenen voorgelezen en een minuut stilte in acht genomen.

Namens het Korps Commandotroepen werd door lkol Smeets en korpsadjudant adjudant Groenendijk een krans gelegd bij het monument. Namens COV RST werd de krans gelegd door de heer Oppedijk en de heer Leijs. Na de kranslegging werd eenieder in de gelegenheid gesteld de eer te betonen in een defilé langs het monument. Na het officiële gedeelte was er in de kantine de gelegenheid voor een gezellig samenzijn onder het genot van een heerlijke rijstmaaltijd.