Commandovereniging Gelderland

Web page: www.covgelderland.nl
E-mail: covgelderland korpscommandotroepen.nl

Doelstelling

-De voortzetting van de tradities van het Korps Commandotroepen

-De belangenbehartiging van veteranen.

-De belangenbehartiging van eenieder die, hetzij als militair, hetzij als burgerambtenaar, bij het Korps dient of gediend heeft.

-Het bewaken, bevorderen en instandhouden van de kameraadschap tussen de onderlinge steunverlening aan allen die, hetzij als militair, hetzij als burgerambtenaar, bij het Korps dienen of gediend hebben.

-Het onderhouden van nauwe banden met het Korps Commandotroepen.

-Het bevorderen van de goede naam van het Korps Commandotroepen.

Bestuur

Functie
Naam
Voorzitter  Jacob Klaver
Vice-voorzitter  Co Hartman
Secretaris  Ben Sünnen
Penningmeester  Ben Sünnen
Promotie en fondsenwerving  Bert van der Stoep
Hoofdredacteur Periodiek  Jacob Klaver a.i.
Webmaster  B. Sünnen
Sociale begeleiding Jacob Klaver a.i.
   

Aanmeldformulier lidmaatschap

De vereniging kent:
– gewone leden
– ereleden
– buitengewone leden

Gewone leden kunnen zijn natuurlijke personen die daadwerkelijk dienen of gediend hebben bij het Korps en gerechtigd zijn tot het dragen van de Rode baret, zoals die gedragen werd bij de onder artikel 3 genoemde stamonderdelen van het Korps, of de Groene baret.

Tot ereleden kunnen worden benoemd gewone leden of buitengewone leden die bijzondere verdiensten hebben of hebben gehad tegenover de vereniging. Benoeming geschiedt door de algemene ledenvergadering, op voordracht van het bestuur of tenminste twee/derde van het aantal gewone leden.

Buitengewone leden kunnen zijn natuurlijke personen die:
– als militair of als burgerambtenaar gedurende tenminste 12 maanden behoren of behoord hebben tot het personeel van het Korps of tot een onderdeel van de krijgsmacht dat direct ten dienste staat of heeft gestaan van het Korps;
– bijzondere verdiensten hebben of hebben gehad voor de vereniging en die als zodanig op voordracht van het bestuur of tenminste drie gewone leden en/of ereleden bij de beslissing van de algemene ledenvergadering zijn aangenomen.

– Gewone leden en buitengewone leden betalen jaarlijks door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuur, vast te stellen contributie, is nu € 27.50
– Ereleden betalen geen contributie.
– Een buitengewoon lid, zijnde de echtgenote van een overleden gewoon lid of erelid, is niet verplicht tot het betalen van contributie.
Gld org 1a

Geef een reactie