Commandovereniging Limburg

E-mail:covlimburg@korpscommandotroepen.nl

Omschrijving

Opgericht: 14 juni 1982

Doelstelling

-Het bewaken, bevorderen en in stand houden van de kameraadschap tussen en de onderlinge steunverlening aan de gewone leden, de ereleden en de buitengewone leden der vereniging.
-De belangenbehartiging van de binnen eigen regio wonende veteranen, waaronder te verstaan diegenen die als zodanig in de statuten van de Commandostichting worden omschreven.
-Het bewaken, bevorderen en in stand houden van de band tussen de vereniging en het operationele onderdeel van het Korps, dat door het bestuur van de Commandostichting te dien einde aan de vereniging is toegewezen.
-Het bevorderen en in stand houden van de goede naam van het Korps.

Regional contact persoon Heerlen e.o.Nico Gilissen

Bestuur

Functie
Naam
Voorzitter Frans Smits
Secretaris Jan Leijendeckers
Penningmeester / ledenadministratie Hub van der Donk
Bestuurslid Will Burgers
Bestuurslid Nico Gilissen
Erelid Adriaan van Grieken †
Erelid Wiel Moonen †
Erelid Bas van Tussenbroek †
Erelid Gerrit Tenten †
Erelid Wim Selen
Erelid Jan Lempens
Regional contact persoon Heerlen e.o. Nico Gilissen
Regional contact persoon Maastricht e.o.  
Regional contact persoon Sittard e.o. Will Burgers
Regional contact persoon Roermond e.o. Frans Smits
Regional contact persoon Weert e.o. Jan Lempens
Regional contact persoon Venlo e.o. Wim Selen
Secretariaat Jan Leijendeckers

Aanmeldformulier lidmaatschap
Verenigingsblad “De Koerier” wordt 4 keer per jaar uitgegeven in de maanden maart, juni, september en december.
De vereniging kent:
– gewone leden
– ereleden
– buitengewone leden
Gewone leden zijn natuurlijke personen die daadwerkelijk dienen of gediend hebben bij het Korps en gerechtigd zijn tot het dragen van de rode baret, zoals die gedragen werd bij de onder artikel 3 genoemde stam onderdelen van het Korps, of de groene Commandobaret.
Tot ereleden kunnen worden benoemd gewone leden of buitengewone leden die bijzondere verdiensten hebben of hebben gehad tegenover de vereniging. Benoeming geschiedt door de algemene ledenvergadering, op voordracht van het bestuur of tenminste twee/derde deel van het aantal gewone leden.
Buitengewone leden kunnen zijn natuurlijke personen die:
– als militair of als burgerambtenaar gedurende tenminste 12 maanden behoren of behoord hebben tot het personeel van het Korps.
– bijzondere verdiensten hebben of hebben gehad voor de vereniging en die als zodanig op voordracht van het bestuur of tenminste drie gewone leden en/of ereleden bij beslissing van de algemene ledenvergadering zijn aangenomen;
– de levenspartner waren van een gewoon lid, erelid of buitengewoon lid van de vereniging.

Contributie:

– Gewone leden en buitengewone leden betalen een jaarlijks door de algemene ledenvergadering, op voorstel van het bestuur, vast te stellen contributie.
Deze is thans vastgesteld op € 32,50
– Ereleden betalen geen contributie.

Bankgegevens:

Bankrelatie: Rabobank Heythuysen
IBAN: NL55RABO 0120.0137.70

 
 
 

Limburg Org herd

 

Geef een reactie