Commandovereniging Limburg

E-mail:covlimburg@korpscommandotroepen.nl

Omschrijving

Opgericht: 14 juni 1982

Doelstelling

-Het bewaken, bevorderen en in stand houden van de kameraadschap tussen en de onderlinge steunverlening aan de gewone leden, de ereleden en de buitengewone leden der vereniging.
-De belangenbehartiging van de binnen eigen regio wonende veteranen, waaronder te verstaan diegenen die als zodanig in de statuten van de Commandostichting worden omschreven.
-Het bewaken, bevorderen en in stand houden van de band tussen de vereniging en het operationele onderdeel van het Korps, dat door het bestuur van de Commandostichting te dien einde aan de vereniging is toegewezen.
-Het bevorderen en in stand houden van de goede naam van het Korps.

Bestuur

Functie
Naam
Voorzitter G. Tenten
Secretaris J. Leijendeckers
Penningmeester W. Selen
Bestuurslid H. Bovens
Bestuurslid J. Lempens
Bestuurslid F. Smits
Bestuurslid N. Gilissen
Erelid A. van Grieken
Erelid W. Moonen
Erelid B. Tussenbroek
Regional contact persoon Heerlen H. Bovens
Regional contact persoon Maastricht H. Lennarts
Regional contact persoon Sittard J. Props
Regional contact persoon Roermond F. Smits
Regional contact persoon Weert J. Lempens
Regional contact persoon Venlo W. Greijn
Secretariaat J. Leijendeckers

Aanmeldformulier lidmaatschap
Verenigingsblad “De Koerier” wordt 4 keer per jaar uitgegeven in de maanden maart, juni, september en december.
De vereniging kent:
– gewone leden
– ereleden
– buitengewone leden
Gewone leden zijn natuurlijke personen die daadwerkelijk dienen of gediend hebben bij het Korps en gerechtigd zijn tot het dragen van de rode baret, zoals die gedragen werd bij de onder artikel 3 genoemde stam onderdelen van het Korps, of de groene Commandobaret.
Tot ereleden kunnen worden benoemd gewone leden of buitengewone leden die bijzondere verdiensten hebben of hebben gehad tegenover de vereniging. Benoeming geschiedt door de algemene ledenvergadering, op voordracht van het bestuur of tenminste twee/derde deel van het aantal gewone leden.
Buitengewone leden kunnen zijn natuurlijke personen die:
– als militair of als burgerambtenaar gedurende tenminste 12 maanden behoren of behoord hebben tot het personeel van het Korps.
– bijzondere verdiensten hebben of hebben gehad voor de vereniging en die als zodanig op voordracht van het bestuur of tenminste drie gewone leden en/of ereleden bij beslissing van de algemene ledenvergadering zijn aangenomen;
– de levenspartner waren van een gewoon lid, erelid of buitengewoon lid van de vereniging.

Contributie:

– Gewone leden en buitengewone leden betalen een jaarlijks door de algemene ledenvergadering, op voorstel van het bestuur, vast te stellen contributie.
Deze is thans vastgesteld op € 27,50
– Ereleden betalen geen contributie.
Limburg Org herd

 

Geef een antwoord