Wie zijn KCT veteranen?

De basis vormt deze definitie uit de Veteranenwet:

“de militair, de gewezen militair, of de gewezen dienstplichtige, van de Nederlandse krijgsmacht, dan wel van het Koninklijk Nederlandsch Indisch Leger, alsmede degene die behoorde tot het vaarplichtig koopvaardijpersoneel, die het Koninkrijk der Nederlanden heeft gediend onder oorlogsomstandigheden dan wel heeft deelgenomen aan een missie ter handhaving of bevordering van de internationale rechtsorde voor zover deze missie bij regeling van Onze Minister is aangewezen.”

Kort gezegd: je moet dus op uitzending zijn geweest om een veteraan te zijn. In de statuten hebben we omschreven dat iedere KCT-veteraan lid kan worden. Dat betreft verschillende groepen van veteranen met een achtergrond bij het KCT.

Om te beginnen bij de oudste veteranen: de veteranen van No 2 Dutch Troop, het Korps Insulinde, het KST/RST en het Det Nieuw-Guinea KCT. Het KST/RST heeft al een eigen Commandovereniging RST, die o.m. jaarlijks een reünie in Roosendaal organiseert. Ze kunnen daarnaast ook lid worden van de Vereniging Veteranen KCT, een veteraan kan nl. van meer dan 1 vereniging lid zijn.

 

VN voertuig

Dan is er een groep te onderkennen die -als ooit registratief ingedeelde bij het KCT- op individuele wijze is uitgezonden geweest of werd ingezet met een andere eenheid dan het KCT. Dat kan al lang geleden zijn: bijvoorbeeld naar Korea, Nieuw-Guinea of Libanon. Maar ook meer recent naar vm. Joegoslavië, Irak of Afghanistan. Het feit dat je een periode registratief behoorde tot het KCT en dat je bent uitgezonden maakt je KCT-veteraan.

 

A-Korps Missies SFOR 1_

Een relatief grote groep veteranen wordt gevormd door de militairen die sedert 1994 bij het KCT hebben gediend. Sinds dat jaar zijn immers velen (nagenoeg allen) operationeel ingezet met een door het KCT geformeerde eenheid. Vanaf het eerste peloton van de 108 Cotrcie dat in 1994 naar Bosnië werd uitgezonden als verkenningspeloton van Dutchbat 1……..
NL MILITAIREN BEGELEIDEN VERKIEZINGEN IN AFGHANISTAN
….. tot de in 2016 door het KCT geformeerde TF SCORPION in Mali. En de vele operaties die in de tussengelegen periode zijn uitgevoerd, vandaag plaatsvinden of in de toekomst zullen komen.

Het feit dat je bent uitgezonden geweest met een door het KCT geformeerde eenheid maakt je KCT-veteraan.

Het doet er daarbij niet toe of je als special operator dan wel in een andere functie hebt deelgenomen aan een missie. Het maakt niet uit of je actief dienende militair bent, recent de dienst hebt verlaten of al tientallen jaren geleden bent afgezwaaid. Zaken als wapen of dienstvak, rang of stand, man of vrouw spelen geen rol. Ongeacht of je de groene baret draagt of niet. Of je nu deel uitmaakte van een grote taakeenheid als TF ORANGE of participeerde in een veel kleiner verband of zelfs individueel werd ingezet, doet er niet ter zake. Allen zijn KCT-veteranen.

Meld je aan als lid: registratie-veteranen@korpscommandotroepen.nl

 

Postactieven (burger en militair)

Overigens: de Defensie regeling voor reüniefaciliteiten spreekt ook over postactieve militairen of burgers die bij Defensie hebben gewerkt zonder de status als veteraan. Ook zij kunnen -onder voorwaarden- lid worden: zie hiervoor de pagina: “Niet alleen veteranen lid? Klik hier!

Geef een reactie