Verbonden organisaties

De Commandostichting werkt nauw samen met een aantal andere “commando-organisaties”. De band met deze organisaties is terug te vinden in het bestuur en de commissies van de Commandostichting.

Begunstigersadministratie

Wilt u ook begunstiger worden? Meldt u dan a.u.b. aan via deze:
aanmeldingspagina

Heeft u een adres wijziging of andere administratiemelding? Geef dit dan
a.u.b. door via: via Email:
begunstigersadm@korpscommandotroepen.nl

Inleveren kopij voor de periodiek De Groene Baret:
– digitaal tekst en foto’s via e-mail:
redactiedgb-gbo@korpscommandotroepen.nl

Commandoverenigingen

Er zijn verschillende (regionale) Commandoverenigingen. Deze zijn hetzij regionaal georganiseerd dan wel op basis van een thema zoals duiken of wandelen. Het zijn zelfstandige rechtspersonen met een eigen programma. Activiteiten, waarbij meerdere verenigingen betrokken zijn worden door de Commissie Contact Commandoverenigingen van De Commandostichting gecoördineerd.

Vereniging Veteranen KCT

De Vereniging Veteranen KCT (VVKCT) is enkele jaren geleden opgericht specifiek t.b.v. veteranen, zoals omschreven in de Veteranenwet. Kort gezegd: uitgezonden militairen. De band met deze vereniging is statutair vastgelegd, er wordt samen gewerkt betreffende de realisatie van erkenning, waardering en zorg van deze doelgroep. De link met de commissie “veteranen” van de Commandostichting is evident.

Stichting Fondswerving en -beheer Commandogemeenschap

Deze stichting stelt zich ten doel fondsen te verwerven en te beheren, waarmee een financiële bijdrage kan worden gegeven aan de realisatie van een aantal specifieke doelen van de Commandostichting.

Stichting Commandoreűnie

Een hoogtepunt voor iedere commando is de Commandoreűnie, die om de vijf jaar wordt georganiseerd. Binnen het bestuur van de Commandostichting valt de reűnie onder het functiegebied “Traditie”. Vanwege het grootschalige karakter van dit evement is er na de reűnie van 2012 voor gekozen de organisatie in handen te geven van een specifiek voor dit doel opgerichte stichting, de Stichting Commandoreünie (SCR)

Vrienden van de historische collectie

Vele “vrienden van de historische collectie” vormen een informele organisatie. Ieder, die het Commandomuseum een warm hart toedraagt en deze historische collectie wil ondersteunen kan toetreden. Men hoeft dus geen commando te zijn. Met een jaarlijkse bijdrage van 15 euro leveren deze vrienden een concrete bijdrage aan de instandhouding van het museum. Daarnaast worden zij jaarlijks uitgenodigd voor een speciale Vriendendag.

Partners van De Commandostichting

Bedrijven kunnen “Partner van De Commandostichting” worden. De partners vormen tezamen geen formele organisatie, er wordt telkenmale, per bedrijf, een overeenkomst aangegaan. Specifieke aanbiedingen t.b.v. de begunstigers kunnen op deze wijze onder de aandacht worden gebracht.

Geef een reactie