Commandovrienden

Stichting Fondswerving en -beheer Commandogemeenschap
Om ook in de toekomst het belangrijke werk van De Commandostichting voort te kunnen zetten is in januari 2015 de Stichting Fondswerving en –beheer Commandogemeenschap (SFC) opgericht. De SFC heeft een eigen en onafhankelijk bestuur. De doelstelling van de SFC is om een vermogen op te bouwen om uit de opbrengsten ervan, in de toekomst het werk van de Commandostichting te ondersteunen. Naast heel veel tijd van vrijwilligers zijn voor dit werk ook financiële middelen nodig. De Commandostichting voorziet om uiteen lopende redenen haar inkomsten in de toekomst terug lopen.

De exploitatiekosten van De Commandostichting kunnen na verloop van jaren niet aan een steeds kleiner wordend aantal begunstigers worden doorberekend, althans niet tegen een maatschappelijk aanvaardbare bijdrage. De SFC zet zich onafhankelijk in, om de commandogemeenschap vitaal te houden.

 

Natuurlijke personen van binnen de commandogemeenschap én van daarbuiten kunnen zich als begunstiger van de SFC aanmelden. Aan het begunstigerschap is een bijdrage verbonden van €  100,- per jaar. Dit bedrag komt geheel ten goede aan de vermogensopbouw van de SFC.

De SFC beperkt haar kosten tot het absolute minimum. Voor zover die toch noodzakelijk zijn, worden die vergoed uit een separate begroting. Uw bijdrage blijft te allen tijde in stand voor het oorspronkelijke doel.

 

Aan het begunstigerschap is een jaarlijkse uitnodiging verbonden voor de zeer speciale begunstigersdag op de Engelbrecht van Nassaukazerne, de thuisbasis van het Korps Commandotroepen.